Dung dịch Ferric Chloride-Sulfuric Acid

image_297

Thành phần nguy hại Hazardous Material

Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Hach sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.

Dùng để xác định axit bay hơi bằng phương pháp este hóa.

Phương pháp 8196 DR800, 0 – 2,800 mg/L HOAc

Phương pháp 8196 Esterification, 27 – 2,800 mg/L Acetic Acid

Leave a Comment