Thuốc thử oxy hòa tan, dạng bột, dùng cho 60 mL mẫu

Thành phần nguy hại Hazardous Material Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Hach sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm. Xác định oxy hòa tan theo phương pháp chuẩn độ đếm giọt. Bộ thuốc thử thay thế OX-2P Test … Read moreThuốc thử oxy hòa tan, dạng bột, dùng cho 60 mL mẫu