Bộ dụng cụ chưng cất chung BTBhj2

Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Hach sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm. Có chứa thủy ngân. Thải bỏ phải tuân thủ theo chương trình quản lý chất thải nguy hại của địa phương Cài đặt nhanh để … Read moreBộ dụng cụ chưng cất chung BTBhj2