Bộ dụng cụ chưng cất chung BTBhj2

Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển.
Nếu cần Hach sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.
image_89
Có chứa thủy ngân. Thải bỏ phải tuân thủ theo chương trình quản lý chất thải nguy hại của địa phương

Cài đặt nhanh để xử lý mẫu. Bộ chưng cất gồm các dụng cụ thí nghiệm được EPA chứng nhận chất lượng. Dễ dàng cài đặt với các bộ phận lắp đặt đã có sẵn đầy đủ, chỉ cần ráp lại. Có hướng dẫn mô tả từng bước quy trình phân tích xử lý mẫu.

·         Bộ dụng cụ chưng cất mẫu đầy đủ các phần thỏa mãn theo yêu cầu chưng cất của US.EPA

·         Lắp ráp dễ dàng nhờ các bộ phận cung cấp sẵn

·         Các quy trình chưng cất được mô tả đầy đủ, từng bước trong tài liệu hướng dẫn

Leave a Comment